script

Associated Yoshinkan Aikido Dojos

Ando Shihan
Yoshinkan Aikido Ryu

Fred Haynes Sensei
Island Aikido

Fred Springer Sensei
Seikeikan

Steve Nickerson Sensei
Makotokan

Steve Poplawski Sensei
Seiikan

Lee Darke Sensei
Grand River Aikido