script

Yudanshia

Jim Stewart Shihan - 8th Dan

Jim Stewart Shihan

Seidokan Georgetown Co-founder
Started Aikido 1973
Trained in Japan 1976 and 1997